fbpx
Уикипедия

INSEE коды

INSEE коды (фр.codes Insee немесе codes INSEE) — Францияның ұлттық статистика және экономикалық зерттеулер институты (фр.INSEE) бекітетін сандық немесе әріптік-сандық код.

Мазмұны

Ресми географиялық код — INSEE белгілейтін Франция қауымдарының номенклатурасы.

Мысалы: Мец қаласының INSEE коды — 57463. Мұндағы,

57 = Мозель департаментінің ресми нөмірі,
463 = Мец қаласының нөмірі (Мозель департаментінің елді мекендерінің алфавиттік реті бойынша беріледі).

Францияның әр тұрғынына дүниеге келген сәтте 15 саннан құралған нөмір беріледі. Бұл нөмір «Әлеуметтік сақтандыру нөмірі» деп аталады.

Нөмір сандары келесі мағыналарға ие:

Қолданылуы Санның орны Мағынасы Берілетін сандар аралығы
Барлық нөмірлер үшін 1 Жынысы (ISO 5218 бойынша) 1 — 2
2 — 3 туған жылының соңғы екі саны 00 — 99
4 — 5 туған айы 01 — 12, немесе 20 (белгісіз жағдайда)
11 — 13 туу туралы куәлiктің реттік нөмірі 001 — 999
14 — 15 бақылау сомасы 01 — 97
Францияда туғандар үшін 6 — 7 туған департаментінің нөмірі 01 — 95, Корсика үшін 2A және 2B
8 — 10 туған қаласының нөмірі (INSEE бойынша) 001 — 990
Францияның мұхиттың арғы жағындағы жерлерінде туғандар үшін 6 — 8 туған департаментінің нөмірі 970 — 989
9 — 10 туған қаласының нөмірі (INSEE бойынша) 01 — 90
Франциядан тыс туғандар үшін 6 — 7 константа 99
8 — 10 туған мемлекеттің коды (INSEE бойынша) 001 — 990
  • (фран.)
  • (ағыл.)

INSEE коды
insee, коды, Тіл, Бақылау, Өңдеу, фр, codes, insee, немесе, codes, insee, Францияның, ұлттық, статистика, және, экономикалық, зерттеулер, институты, фр, insee, бекітетін, сандық, немесе, әріптік, сандық, код, Мазмұны, Ресми, географиялық, код, Әлеуметтік, сақт. INSEE kody Til Bakylau Өndeu INSEE kody fr codes Insee nemese codes INSEE Franciyanyn ulttyk statistika zhәne ekonomikalyk zertteuler instituty fr INSEE bekitetin sandyk nemese әriptik sandyk kod Mazmuny 1 Resmi geografiyalyk kod 2 Әleumettik saktandyru nomiri 3 Tagy karanyz 4 Syrtky siltemelerResmi geografiyalyk kod ӨndeuResmi geografiyalyk kod INSEE belgilejtin Franciya kauymdarynyn nomenklaturasy Mysaly Mec kalasynyn INSEE kody 57463 Mundagy 57 Mozel departamentinin resmi nomiri 463 Mec kalasynyn nomiri Mozel departamentinin eldi mekenderinin alfavittik reti bojynsha beriledi Әleumettik saktandyru nomiri ӨndeuFranciyanyn әr turgynyna dүniege kelgen sәtte 15 sannan kuralgan nomir beriledi Bul nomir Әleumettik saktandyru nomiri dep atalady Nomir sandary kelesi magynalarga ie Қoldanyluy Sannyn orny Magynasy Beriletin sandar aralygyBarlyk nomirler үshin 1 Zhynysy ISO 5218 bojynsha 1 22 3 tugan zhylynyn songy eki sany 00 994 5 tugan ajy 01 12 nemese 20 belgisiz zhagdajda 11 13 tuu turaly kuәliktin rettik nomiri 001 99914 15 bakylau somasy 01 97Franciyada tugandar үshin 6 7 tugan departamentinin nomiri 01 95 Korsika үshin 2A zhәne 2B8 10 tugan kalasynyn nomiri INSEE bojynsha 001 990Franciyanyn muhittyn argy zhagyndagy zherlerinde tugandar үshin 6 8 tugan departamentinin nomiri 970 9899 10 tugan kalasynyn nomiri INSEE bojynsha 01 90Franciyadan tys tugandar үshin 6 7 konstanta 998 10 tugan memlekettin kody INSEE bojynsha 001 990Tagy karanyz ӨndeuINSEESyrtky siltemeler ӨndeuINSEE resmi sajty fran INSEE resmi sajty agyl https kk wikipedia org w index php title INSEE kody amp oldid 1941111 betinen alyngan, уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана,

мақала

, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар.